KONTAKTPERSONER
AK INFORMERAR

BLANKETTER

ARTIKLAR

Konferenser och seminarier

REDOVISNINGSÖVERSIKT RAS

 

2017-10-25 *
Kontaktpersoner inom SvTeK:s avelskommitté: Annica Andersson (AA), Anna-Karin Bergh (AKB)Lena Lidsell (LL)AnnChristin Molin (ACM) och Mia Svärd (MS) samt gemensam epostadress.

Läs även: Poängen med att årligen utvärdera rasklubbens rasspecifika avelsstrategier och mål.

Ras Kontakt  AK Fastställd av SKK 1.0 Senaste revidering och SKKs utlåtande Senaste årliga utvärdering Revideras nästa gång
Airedaleterrier MS 2005-02-12 2012-03-22 2017-03-31 2017
American hairless terrier AA  2017-09-14 2017-09-14* 2022
American Staffordshire terrier AA 2007-05-09 2012-01-29 2016-02-25 2017
American toy fox terrier  MS 2016-08-24
Australisk terrier LL 2006-02-18 2014-09-28 2019
Bedlington terrier AA 2006-09-16 2013-09-11 2017-01-31 2018
Borderterrier AA 2006-02-18 Granskas SKK 2017-04-07 2017
Bullterrier AA 2016-02-17  2017-04-25 2020
Cairnterrier ACM 2005 11 09 2017-01-28 2017-06-17* 2021
Ceskyterrier AKB 2007-05-09 2014-11-19 2019
Dandie dinmont terrier AKB 2006-06-15 2014-03-12 2019
English toy terrier LL 2007-05-09 2016-05-19 2021
Irish Glen of Imaal terrier AA 2007-10-31 2013-09-11 2016-05-09 2018
Irish softcoated wheatenterrier ACM 2006-02-18 2017-01-28 2021
Irländsk terrier AKB 2005-09-06 Granskas SKK 2014-02-18 2016
Jack russellterrier AA 2006-02-18 Kompletteras 2011
Kerryblue terrier ACM 2007-03-08 2013-11-13 2017-06-12 2018
Lakelandterrier ACM 2009-03-19 2009-03-17 2011- 2014
Manchesterterrier LL 2006-04-26 2011
Miniatyrbullterrier AA 2016-02-17 2017-04-25 2020
Norfolkterrier AA 2005-02-12 Granskas 2014-11-17 2015
Norwichterrier AKB 2006-11-15 Omtag 2011
Parson russell terrier AKB 2005-09-06 2017-09-14* 2016-03-08 2022
Rat terrier AA 2017-09-14 2017-09-14* 2022
Sealyhamterrier ACM 2008-01-19 2017-09-14* 2022
Silkyterrier AA 2006-02-18 2013-11-13 2018
Skotsk terrier ACM 2007-05-09 2022
Skyeterrier LL 2008-04-02 Omtag 2013
Släthårig foxterrier ACM 2005-11-09 2013-09-11 2018
Staffordshire bullterrier AA 2005-04-27 2014-11-19 2016-01-09 2019
Strävhårig foxterrier MS 2005-09-06 Omtag 2010-12-02 2010
Tenterfield terrier AA 2017
Terrier brasileiro AA 2010 03 18 Granskas 2015
Tysk jaktterrier ACM 2007-03-08 2015-05-20 2019
West highland white terrier ACM 2004-09-08 2016-05-19 2021
Welshterrier ACM 2007-01-27 2013-09-11 2017-03-17 2018
Yorkshireterrier AA 2005-09-06 Granskas 2016
SKKS RIKTLINJER FÖR AVELSRÅDGIVNING
 • att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla rasers specifika egenskaper.
 • att förmedla en god övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk avel och uppfödning.
 • att lämna information och råd i avelsfrågor, vilket ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram, djurskyddsförordning och djurhållningsföreskrifter.
 • att informera om innebörden av SKKs grundregler.
MiniatyrbullterrierTERRIERKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ SKA
 • följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor inom SKK genom att delta i utbildningar och konferenser i avelsfrågor.
 • vara en informationskanal gentemot rasklubbar och medlemmar bl.a. genom Terrierposten och hemsidan.
 • med hjälp av rasklubbarna samla information och erfarenheter kring avelsfrågor.
 • erbjuda kontakt med rasklubbars förtroendevalda och andra medlemmar i avelsfrågor.
 • anordna utbildning i avels- och uppfödarfrågor för rasklubbars förtroendevalda och andra medlemmar.
 • vid behov och i mån av tid delta vid rasklubbsmöten enligt överenskommelse med rasklubbarnas styrelser.
 • uppmärksamma de raser som inte har rasklubb (gäller raser som kan registreras i SKKs hundregister).
TERRIERKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ SKA ÅRLIGEN
 • ha kontakt med avelsansvariga i respektive rasklubb,
 • ta del av rasklubbars information t.ex. via klubb/raspublikationer, som kommit avelskommittén tillhanda, och hemsidor.
 • ta del av den statistik beträffande mentalbeskrivningar som finns tillgänglig i spindeldiagram.
 • ta del av terrierrasernas registreringssiffror.
 • uppdatera SKKs rasdata för samtliga terrierraser.
 • ta del av och medverka vid klubbarnas RAS-arbete.
 • hålla kontakt med jaktkommittén.
 • ta del av protokoll från exteriördomarkonferenser för terrier och om möjligt närvara vid dessa.
 • regelbundet förankra sitt arbete i Terrierklubbens styrelse samt, genom att föra minnesanteckningar, dokumentera sina möten.
 • inför Terrierfullmäktige upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande arbetsår. Utvärdering av RAS ska grunda sig på rasklubbarnas underlag och rapporter
ETISKA RIKTLINJER FÖR TERRIERKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ
 • Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer med hundens välfärd i fokus. Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med förtroendevalda och andra medlemmar.
 • ärenden ska handläggas genomtänkt, sakligt, korrekt och utifrån ett så fullständigt underlag som möjligt.
 • Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt såvida de inte bedöms som harmlösa.
LÄNKAR