Stadgar

STADGAR FÖR SVENSKA TERRIERKLUBBEN

Antagna vid Terrierfullmäktige 2004-04-04, reviderade 2008-04-13. Fastställda av SKKs Föreningskommitté 2009-08-25, varvid stadgarna träder i kraft samma datum. Reviderad TF 2017 (§7 Mom 7).  Revidering TF 2019*  §7 Mom1, §8 Mom1, §9, §10 avseende fullmäktige vartannat år och konsekvenser av detta.   Fastställt av SKK/FK 2020-03-11.

 

INLEDNING

Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.

Svenska Terrierklubben ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i specialklubben ingående raserna och/eller uppgifterna. Specialklubbens verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med Svenska Terrierklubben.

Svenska Terrierklubben är huvudorganisation för de till klubben anslutna lokalklubbarna och rasklubbarna för vilka särskilda stadgar gäller. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för Svenska Terrierklubben (SvTeK) strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

 

§ 1 MÅL

För Svenska Terrierklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

 • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
 • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
 • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
 • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

 

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall klubben:

 • informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Terrierklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
 • informera om till klubben hörande raser och deras användningsområde
 • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
 • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet
 • utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
 • utforma regler för jakt- och bruksprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar
 • anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser
 • stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
 • delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
 • utge medlemstidning till fullbetalande medlemmar i lokalklubb

 

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i SvTeK. Denne ansluts genom sin lokalklubb, och benämns lokalklubbsmedlem. Lokalklubbsmedlem äger rätt att delta i alla utställningar och aktiviteter anordnade av SvTeK centralt eller någon av dess lokalklubbar. Lokalklubbsmedlem erhåller SvTeKs medlemstidning.

Medlem i SvTeKs rasklubbar är ansluten medlem i SvTeK och benämns rasklubbsmedlem. Denne äger rätt att delta på av SvTeK centralt liksom av rasklubben anordnade utställningar. Rasklubbsmedlem erhåller ej SvTeKs medlemstidning.

Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

 

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften för lokalklubbsmedlem och för medlem boende utanför Sverige beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

SvTeKs rasklubbar erlägger klubbavgift per helbetalande medlem med det belopp som beslutas av ordinarie fullmäktige. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

 

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

För delegater till fullmäktige

Tiden från och med det fullmäktigemöte till vilken delegaten valts, till därpå kommande fullmäktigemöte.

För andra personer som väljs enligt stadgarna

Tiden från det fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.

Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte kvarstå som delegat för denna.

 

§ 6 ORGANISATION

Klubbens högsta beslutande organ är Fullmäktigemötet, dess verkställande och förvaltande organ är huvudstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av lokalklubbar och rasklubbar vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av SvTeK. För bildande av lokalklubbar och rasklubbar krävs godkännande av huvudstyrelsen.

 

§ 7 FULLMÄKTIGE

Mom 1 – Fullmäktigemöte, ordinarie och extra fullmäktigemöte

Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas vartannat* år under april månad. Kallelse skall utfärdas av styrelsen och skriftligen sändas per post och/eller e-brev senast 2 veckor före fullmäktigemötet till varje lokalklubb, rasklubb och delegat som finns anmäld hos styrelsen.

Till kallelsen skall bifogas verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, förslag till rambudget, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som skall behandlas vid fullmäktigemötet.

Extra fullmäktigemöte skall hållas om revisorerna eller minst ⅓ av fullmäktige-delegaterna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Yrkande om extra fullmäktigemöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra fullmäktigemöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.

Kallelse till extra fullmäktigemöte skall senast tre veckor före mötet av styrelsen sändas per post till varje lokalklubb, rasklubb och delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med kallelsen skall bifogas handlingar i det eller de ärenden som skall behandlas. Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av styrelsen.

Mom 2 – Fullmäktigedelegater

Fullmäktigedelegater utses av lokalklubbar och rasklubbar. Härvid skall följande gälla:

 • Lokalklubb utser 2 delegater jämte 2 suppleanter.Lokalklubb utser utöver detta för varje påbörjat 400-tal medlemmar utöver 200 medlemmar, per 31 december året före fullmäktigemötet, 1 fullmäktige-delegat jämte suppleant. Dock får lokalklubb representeras av högst 4 delegater.
 • Rasklubb utser 1 delegat jämte 1 suppleant.

Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb eller rasklubb. Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå kommande fullmäktigemöte. Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

Mom 3 – Dagordning

Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av fullmäktigemötets ordförande. Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokoll-förare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom 6.
 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  • Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
  • Beslut om lokalklubbarnas medlemsavgift och avgift till Svenska Terrierklubben för kommande verksamhetsår. Vid beslut om lokalklubbarnas avgifter har endast lokalklubbarnas fullmäktigedelegater rösträtt.
  • Beslut om rasklubbarnas avgifter till Svenska Terrierklubben för kommande verksamhetsår. Vid beslut om rasklubbarnas avgifter har endast rasklubbarnas fullmäktigedelegater rösträtt.
 12. Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. Beslutet skall innefatta jämnt (4, 6 eller 8) antal ordinarie ledamöter enligt § 8 mom 1.
 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 mom. 1. samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb eller rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.

Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor före ordinarie fullmäktigemöte. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18. kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 4 – Röstning

Rösträtt har endast fullmäktigeledamot. Röstning med fullmakt får ej ske.Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation till fullmäktiges beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.

Mom 5 – Skriftlig omröstning

Ärende, som enligt stadgarna skall föreläggas fullmäktige för behandling och beslut men som av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte. För beslut fordras att minst ⅔ av delegaterna har inkommit med svar på ett av huvudstyrelsen utsänt förslag. Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:

 1. Redovisning för ärendet med till-hörande handlingar.
 2. Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår.
 3. Uppgift om vilket datum omröstningen skall vara avslutad. För svar per post gäller poststämpelns datum.
 4. Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs med avstår.

Mom 6 – Närvarorätt

Vid fullmäktigemöte har förutom valda delegater följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
 • SKKs verkställande direktör.
 • Ledamot och suppleant i SvTeKs styrelse.
 • Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet.
 • Av fullmäktige valda revisorer och revisorsuppleanter.
 • Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen.

Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat. Huvudstyrelsen får inbjuda gäster till fullmäktige. Gästerna har rätt att närvara under förhandlingarna om fullmäktige inte beslutar annat. Fullmäktige kan medge gäster rätt att yttra sig under pågående förhandling.

Mom 7 – Motioner och ärenden

Motion som lokalklubb eller rasklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 6 veckor före ordinarie fullmäktigemöte. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet.

Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om fullmäktigemötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra fullmäktigemöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.

Mom 8 – Kostnader

 1. Lokalklubb och rasklubb svarar för samtliga kostnader för delegat och suppleant vid ordinarie och extra fullmäktige.
 2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 mom 6 vid ordinarieoch extra fullmäktige.
 3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
 4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.

 

 

§ 8 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.

Mom 1 – Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, 4, 6 eller 8 övriga ordinarie ledamöter enligt vad som beslutas i § 7. mom. 3. punkt 13. samt 2 suppleanter. Ordinarie fullmäktigemöte väljer vartannat år* ordförande för två* år, halva antalet övriga ordinarie ledamöter för fyra* år samt suppleanter för två* år. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av fullmäktige. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 – Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat

 • ansvara för klubbens avelsfrågor
 • bereda ärenden som skall behandlas av fullmäktigemötet
 • verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag
 • ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
 • avge verksamhetsberättelse och årsbokslut till ordinarie fullmäktigemöte
 • utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige
 • senast 6 veckor före ordinarie fullmäktigemöte avlämna styrelsens årsbokslut med balans och resultaträkningar till revisorerna
 • senast den 30 april varje år sända ett exemplar av årsbokslut och revisorernas berättelse till SKK
 • senast enligt av SKK angivet datum det år ordinarie kennelfullmäktige hålles anmäla SvTeKs delegater och suppleanter till SKK
 • senast en månad efter ordinarie fullmäktige till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
 • tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och fullmäktige
 • upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar
 • avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden
 • i övrigt sköta klubbens angelägenheter.

 

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av fullmäktigemötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av två* år. Med två* år menas tid från det fullmäktigemöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie fullmäktigemötet.

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie fullmäktigemöte eller år utan TF senast sista februari*. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ordinarie fullmäktigemöte eller år utan TF 31 mars*. Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enligt § 7 mom 1, före ordinarie fullmäktigemöte tillställs lokalklubbar och delegater.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.

 

§ 10 VALBEREDNING

Av fullmäktigemötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie fullmäktigemöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara två* år och för övriga ledamöter fyra* år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje fullmäktigemöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§ 11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

 

§ 12 DISCIPLINNÄMNDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

 

§ 13 FORCE MAJEURE

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 december året före ordinarie fullmäktigemöte inges till styrelsen som däröver till fullmäktige avger yttrande enligt § 7, mom. 3, punkt 18. Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.

 

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte. För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

 

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben