Förändringar rörande rasansvar

Sedan tidigare har Svenska Terrierklubben, i praktiken dess AK, rasansvaret för de numerärt små raser som saknar rasklubb  – american toy fox terrier, english toy terrier, manchesterterrier, nihon teria och tenterfield terrier samt dandie dinmont terrier (klubben vilande) och skyeterrier (klubben nedlagd 2018).
Under våren 2020 har SvTeKs huvudstyrelse återtagit rasansvaret för ytterligare två raser.

Lakelandterrier   Lakelandterrier
I samband med Nordiska Lakelandringens årsmöte 8 februari lades klubben vilande och rasansvaret för lakelandterrier har återgått till Svenska Terrierklubben. Klubbens senaste revidering av RAS gjordes 2018 och SvTeK/AK kommer genomföra utvärderingarna tillsvidare.

 

Jack russell terrier Jack russell terrier
Utdrag SvTeKs protokoll 18 2019/-20 200615:
Efter år av problem inom Jack Russell Klubben fattade styrelsen beslutet att återta rasansvaret för jack russell terrier och som en konsekvens av det vilandelägga rasklubben enligt SKKs praxis, Detta skedde på inrådan av SKK/FK, fastställt av SKK:s presidium, Efter att rasklubben överklagat vårt beslut att återkalla rasansvaret till SKK:s centralstyrelse och fått avslag 29/4 återkom SKK/FK till oss med fyra nya vägval vad gällde framtiden för den juridiska personen Jack Russell Klubben. I början juni skrev SvTeKs styrelse till SKK:s VD, CS ordförande och SKK/FK för att förtydliga vår bild av rasklubbens problem, vår hantering av densamma samt den sentida processen. Vi har därefter fått förtydliganden vad det förslag som SKK/FK förordar kommer att innebära.
Svenska Terrierklubben behåller rasansvaret för jack russell terrier men överlämnar ansvaret för rasklubben till SKK som ansluter rasklubben genom avtal där det kommer framgå vad SKK kräver för att ansluta klubben, bland annat följande:

  • En genomgripande kontroll av klubbens ekonomi och förvaltning ska genomföras, SKK kommer inom ramen för denna kontroll att följa upp de avvikelser som föranlett kommitténs ursprungliga beslut.
  • Klubbens styrelse ska genomgå utbildning i föreningskunskap och styrelsens hantering av formalia kommer fortlöpande att följas upp.
  • SKK utser en kontaktperson som är tidigare obelastad i ärendet och som initialt har rätt att ändra de beslut som fattas av klubbens styrelse.

Om det längs vägen uppdagas omständigheter som är besvärande för klubben och dess anslutning till SKK kommer SKK att säga upp avtalet med klubben som då lämnar SKK-organisationen. Målet är att på medellång sikt återansluta klubben till Svenska Terrierklubben, när en sådan återanslutning kan ske får framtiden utvisa men det bör som utgångspunkt åtminstone inte vara aktuellt inom den närmaste tvåårsperioden.

Beslutades att Svenska Terrierklubben behåller rasansvaret enligt beslutet i mars och att SKK tar över ansvaret för klubben enligt ovanstående. Beslutet var enhälligt.”

Det blir SvTeK/AK som tillsammans med uppfödarna av jrt som får slutföra arbetet med RAS-revideringen som är utestående. I och med att rasansvaret stannar hos SvTeK  är jack russell terrier fortsatt välkomna på våra utställningar.
Frågor ang rasklubben hänvisas hädanefter till SKK.
Frågor som rör rasen kan riktas till ak@terrierklubben.se.


Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben