Numerärt små terrierraser

Under SvTeKs verksamhetsår 2007/2008 påbörjades ett projekt av utbildnings- och avelskommittéerna. Motivet var att undersöka intresset, hos de rasklubbar som ansågs vara aktuella, att ingå i en verksamhet som skulle värna om de numerärt små terrierraserna. Gensvaret blev mycket stort från de aktuella rasklubbarnas sida och efter de givande arrangemangen, en konferenshelg i november 2007 och en gemensam rasklubbsmonter på My Dog i januari 2008, var alla inblandade mycket intresserade av en fortsättning.

Resultatet blev en ny kommitté inom SvTeK fr o m verksamhetsåret 2008/2009, Kommittén för numerärt små terrierraser eller NSTK till vardags. Vår stora förhoppning var att detta skulle bli ett forum att vända sig till, och arbeta med, och igenom, för alla rasklubbar inom denna konstellation. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är marknadsföringsfrågor, praktiskt samarbete mellan klubbarna och avels/uppfödarfrågor.

Från och med 2018 har kommittén omvandlats till Arbetsgruppen för numerärt små terrierraser, NSTR, med en sammankallande och ambitionen är att ledamöterna ska återfinnas i flera kommittéer för att bevaka de numerärt små terrierrasernas intressen i avels-, förenings- och informations-och PR-frågor.

Till de numerärt små terrierraserna, räknar man dem som har runt 50 registreringar per år eller färre, utslaget med ett genomsnitt på aktuell tioårsperiod . Vilket betyder att urvalet av raser utifrån registreringssiffrorna kan ändras år från år.

De aktuella raserna inbjuds varje år att medverka i gruppen, då gruppen bygger på ett frivilligt medlemskap. Ifall en ras väljer att inte delta, ändras gruppens medlemmar för tillfället. Man är dock alltid välkommen åter, vid ett ökat behov av samarbete.
Avsikten är att de klubbar som väljer att medverka i gruppen, också ska vilja vara aktiva i arbetet.

Mål

 • Starta upp och uppmuntra till ett ökat samarbete och genomföranden av gemensamma projekt, i synnerhet inom avelsfrågor och marknadsföring. T ex att löpande samordna gemensamma uppfödarmöten, utställningar eller andra typer av tunga ekonomiska eller resurskrävande aktiviteter.
 • Introducera arbetsrutiner mellan klubbarna som är gångbara när det gäller att kunna arbeta utifrån aspekten, att genomföra projekt i mesta mån utifrån geografisk synvinkel.
 • Att kommittén dessutom blir ett tyngre verktyg att arbeta med för att uppnå olika mål, för dessa klubbar, i takt med de ökade krav som idag ställs både på klubbar och uppfödare.
 • Vi vill därtill kunna vara en bra gemensam plattform, för att lättare kunna nå ut tillsammans, och informera allmänheten och övriga inom hundorganisationen, om de unika raser som ingår i NSTR.
 • Vi vill verka för att, utveckla ett långsiktigt och givande samarbete mellan dessa numerärt små raser, med kontinuitet i dessa ovan nämnda uppgifter.

 

För närvarande räknas följande raser till NSTR

 • American hairless terrier
 • American toy fox terrier
 • Ceskyterrier
 • Dandie dinmont terrier
 • English toy terrier
 • Irish glen of imaal terrier
 • Irländsk terrier
 • Kerry blue terrier
 • Lakelandterrier
 • Manchesterterrier
 • Nihon Teria
 • Rat terrier
 • Sealyhamterrier
 • Silkyterrier
 • Skotsk terrier
 • Skyeterrier
 • Tenterfield terrier
 • Terrier brasileiro
 • Welshterrier

NSTRs LEDAMÖTER 2022-2024

Therese Egermark Winscher (sammankallande) 070-380 89 96 nstr@terrierklubben.se

Länkar

Dokument

© 2022 Svenska Terrierklubben