Numerärt små terrierraser

NSTR – Numerärt Små Terrierraser är en arbetsgrupp inom Svenska Terrierklubben som ska fungera som en förenklad rasklubb genom att sprida information, länka samman intressenter och uppfödare och verka för att stärka våra minsta terrierraser.

Är du intresserad av att ansluta dig till oss – skicka ett mail till sammankallande och ange din ras, ditt namn, ditt medlemsnummer och eventuellt ditt kennelnamn om du är uppfödare. Välkommen!

 

Till de numerärt små terrierraserna räknas de som ligger under 50 registreringar per år hos SKK i genomsnitt över 5 års tid. För utträde ur gruppen behöver antalet registreringar ligga i genomsnitt på 60 över en 5-årsperiod. Deltagande i gruppen är såklart helt frivilligt, men de raser som väljer att delta bör också vara aktiva medlemmar och bidra så gott de har möjlighet till.

 

Mål

  • Starta upp och uppmuntra till ett ökat samarbete och genomföranden av gemensamma projekt, i synnerhet inom avelsfrågor och marknadsföring. T ex att löpande samordna gemensamma uppfödarmöten, utställningar eller andra typer av tunga ekonomiska eller resurskrävande aktiviteter.
  • Introducera arbetsrutiner mellan klubbarna som är gångbara när det gäller att kunna arbeta utifrån aspekten, att genomföra projekt i mesta mån utifrån geografisk synvinkel.
  • Att kommittén dessutom blir ett tyngre verktyg att arbeta med för att uppnå olika mål, för dessa klubbar, i takt med de ökade krav som idag ställs både på klubbar och uppfödare.
  • Vi vill därtill kunna vara en bra gemensam plattform, för att lättare kunna nå ut tillsammans, och informera allmänheten och övriga inom hundorganisationen, om de unika raser som ingår i NSTR.
  • Vi vill verka för att, utveckla ett långsiktigt och givande samarbete mellan dessa numerärt små raser, med kontinuitet i dessa ovan nämnda uppgifter.

NSTR – Ny beräkning 2023

Ny definition av vilka raser som ska ingå i gruppen:

De terrierraser som hör till NSTR är de som har färre än 50 registreringar i medel de senaste 5 åren. Raser som är med i NSTR stannar kvar tills de har över 60 registreringar i medel de senaste 5 åren.

Ras: Medel-registreringar 2017-2021 Kommentar Rasklubb
Nihon Teria 0 NSTR
Rat terrier 5 NSTR raht.se
Irish glen of imaal terrier 8 NSTR saigit.se
Tenterfield terrier 8 NSTR
American toy fox terrier 10 NSTR
Manchesterterrier 12 NSTR
Skyeterrier 12 NSTR
English toy terrier 14 NSTR
Sealyhamterrier 19 NSTR scandinaviansealyham.com
Lakelandterrier 21 NSTR
Dandie dinmont terrier 23 NSTR dandiedinmontklubb.n.nu
Welshterrier 27 NSTR welshswtk.wixsite.com/home
Kerry blue terrier 31 NSTR skbtk.com
Silkyterrier 35 NSTR svenskasilkyterrierringen.se
Ceskyterrier 35 NSTR ceskyterrier.se
Strävhårig foxterrier 46 NSTR foxterrier.se
Skotsk terrier 50 NSTR skottefederationen.se
Irländsk terrier 52 NSTR irish-terrier.se
Bullterrier 53 Bevakas
Norwichterrier 55 Bevakas
Airedaleterrier 65 Bevakas
Parson russell terrier 72 Bevakas
Norfolkterrier 75 Bevakas
American hairless terrier 76 Träder ur
2022-12-31
Terrier brasileiro 77 Träder ur
2022-12-31
Australisk terrier 88 Bevakas
Bedlingtonterrier 90 Bevakas

 

Bakgrund

Under SvTeKs verksamhetsår 2007/2008 påbörjades ett projekt av utbildnings- och avelskommittéerna. Motivet var att undersöka intresset, hos de rasklubbar som ansågs vara aktuella, att ingå i en verksamhet som skulle värna om de numerärt små terrierraserna. Gensvaret blev mycket stort från de aktuella rasklubbarnas sida och efter de givande arrangemangen, en konferenshelg i november 2007 och en gemensam rasklubbsmonter på My Dog i januari 2008, var alla inblandade mycket intresserade av en fortsättning.

Resultatet blev en ny kommitté inom SvTeK fr o m verksamhetsåret 2008/2009, Kommittén för numerärt små terrierraser eller NSTK till vardags. Vår stora förhoppning var att detta skulle bli ett forum att vända sig till, och arbeta med, och igenom, för alla rasklubbar inom denna konstellation. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är marknadsföringsfrågor, praktiskt samarbete mellan klubbarna och avels/uppfödarfrågor.

Från och med 2018 har kommittén omvandlats till Arbetsgruppen för numerärt små terrierraser, NSTR, med en sammankallande och ambitionen är att ledamöterna ska återfinnas i flera kommittéer för att bevaka de numerärt små terrierrasernas intressen i avels-, förenings- och informations-och PR-frågor.

Kontakta NSTR

Länkar

Dokument

Artiklar

© 2023 Svenska Terrierklubben