Statuter

Statuter för Svenska Terrierklubbens förtjänsttecken

Medlem* som på ett föredömligt sätt främjat Svenska Terrierklubbens mål och verksamhet kan tilldelas Svenska Terrierklubbens förtjänsttecken.

Arbetet skall vara av den karaktär att det kommit Svenska Terrierklubben till stor nytta och framåtskridande. Medlemmen skall vara klanderfri, representativ för sin organisation och ha arbetat inom organisationen i minst 10 år.

Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav, med en tydlig redogörelse av arbetsinsatsen, och som även åtföljs av en presentation av medlemmen. Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.

Förslag skall vara Svenska Terrierklubben tillhanda senast den 15 november, och utdelning sker nästföljande år. Svenska Terrierklubbens centralstyrelse utser mottagare av förtjänsttecken. Mottagare av förtjänsttecken skall presenteras i Terrier-Posten.

Fastställda av Svenska Terrierklubbens centralstyrelse 2003-10-25

* SE HANDBOKEN §5.3

Förslag på mottagare av Svenska Terrierklubbens förtjänsttecken (word)/(pdf)

 


Statuter för Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj

Medlem* som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt genom uppfödning främjat terrieraveln inom någon av Terrierklubbens tillhörande raser kan tilldelas Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj.

  • Medlemmen skall arbeta i enlighet med SKKs avelspolicy och rasklubbens avelsstrategi.
  • Medlemmen skall också vara ett föredöme när det gäller kontakten med valpköpare, andra uppfödare, medtävlare och organisationens förtroendevalda.
  • Medlem kan endast tilldelas uppfödarmedalj en gång.

Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav, med en tydlig redogörelse av uppfödargärningens bakgrund, historik och meriter, och som även åtföljs av en presentation av medlemmen.

Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.
Enligt TF beslut 2010 ska rasklubb alltid tillfrågas om förslaget inte kommer därifrån.

Förslag skall vara Svenska Terrierklubben tillhanda senast 15 november, och utdelning sker nästföljande år.

Svenska Terrierklubbens centralstyrelse utser mottagare av Uppfödarmedalj.
Mottagare av Uppfödarmedalj skall presenteras i Terrierposten.

Fastställda av Svenska Terrierklubbens centralstyrelse 2022-09-22.

* SE HANDBOKEN §5.3

Ansökan Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj (word)/ (pdf)

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben