Avel

Redovisningsöversikt RAS

Läs även: Poängen med att årligen utvärdera rasklubbens rasspecifika avelsstrategier och mål.

SKKs riktlinjer för avelsrådgivning

 • att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla rasers specifika egenskaper.
 • att förmedla en god övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk avel och uppfödning.
 • att lämna information och råd i avelsfrågor, vilket ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram, djurskyddsförordning och djurhållningsföreskrifter.
 • att informera om innebörden av SKKs grundregler.

Terrierklubbens avelskommitté ska

 • följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor inom SKK genom att delta i utbildningar och konferenser i avelsfrågor.
 • vara en informationskanal gentemot rasklubbar och medlemmar bl.a. genom Terrierposten och hemsidan.
 • med hjälp av rasklubbarna samla information och erfarenheter kring avelsfrågor.
 • erbjuda kontakt med rasklubbars förtroendevalda och andra medlemmar i avelsfrågor.
 • anordna utbildning i avels- och uppfödarfrågor för rasklubbars förtroendevalda och andra medlemmar.
 • vid behov och i mån av tid delta vid rasklubbsmöten enligt överenskommelse med rasklubbarnas styrelser.
 • uppmärksamma de raser som inte har rasklubb (gäller raser som kan registreras i SKKs hundregister).

Terrierklubbens avelskommitté ska årligen

 • ha kontakt med avelsansvariga i respektive rasklubb,
 • ta del av rasklubbars information t.ex. via klubb/raspublikationer, som kommit avelskommittén tillhanda, och hemsidor.
 • ta del av den statistik beträffande mentalbeskrivningar som finns tillgänglig i spindeldiagram.
 • ta del av terrierrasernas registreringssiffror.
 • uppdatera SKKs rasdata för samtliga terrierraser.
 • ta del av och medverka vid klubbarnas RAS-arbete.
 • hålla kontakt med jaktkommittén.
 • ta del av protokoll från exteriördomarkonferenser för terrier och om möjligt närvara vid dessa.
 • regelbundet förankra sitt arbete i Terrierklubbens styrelse samt, genom att föra minnesanteckningar, dokumentera sina möten.
 • inför Terrierfullmäktige upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande arbetsår. Utvärdering av RAS ska grunda sig på rasklubbarnas underlag och rapporter

Etiska riktlinjer för Terrierklubbens avelskommitté

 • Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer med hundens välfärd i fokus. Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med förtroendevalda och andra medlemmar.
 • ärenden ska handläggas genomtänkt, sakligt, korrekt och utifrån ett så fullständigt underlag som möjligt.
 • Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt såvida de inte bedöms som harmlösa.

Redovisningsöversikt RAS

American toy fox terrier

Nihon Teria

Nihon teria illustration

Tenterfield terrier

 • Revideras nästa gång: 2017
 • Kontakt Avelskommittén: Mia Svärd
Tenterfield terrier illustration

Kontakt

Avelskommittén ak@terrierklubben.se

Länkar

Kontaktpersoner

Annica Andersson (sammankallande) 076-1177662 annicaa@gmail.com

Blanketter

Artiklar

Konferenser och seminarier

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben