KONTAKTPERSONER
AK INFORMERAR

BLANKETTER

ARTIKLAR

Konferenser och seminarier

REDOVISNINGSÖVERSIKT RAS

 

2021-08-26*
Kontaktpersoner inom SvTeK:s avelskommitté: Annica Andersson (AA), Anna-Karin Bergh (AKB)Lena Lidsell (LL)AnnChristin Molin (ACM), Mia Svärd (MS) och Ulla Åhrberg-Renström (UÅR) samt gemensam epostadress.

Läs även: Poängen med att årligen utvärdera rasklubbens rasspecifika avelsstrategier och mål.

Ras

** rasansvar hos SvTeK

Kontakt  AK Fastställd av SKK 1.0 Senaste revidering och SKKs utlåtande Senaste årliga utvärdering Revideras nästa gång
Airedaleterrier AKB 2005-02-12 2018-04-17 2021-03-10 2023
American hairless terrier UÅR  2017-09-14 2017-09-14 2022
American Staffordshire terrier AA 2007-05-09 2012-01-29 2016-02-25 2017
American toy fox terrier**  LS 2016-08-24 2021
Australisk terrier LL 2006-02-18 2021-08-23* 2026
Bedlingtonterrier AA 2006-09-16 2020-04-15 2021-02-16 2025
Borderterrier AA 2006-02-18 2017-11-01 2021-02-21 2022
Bullterrier AA 2016-02-17  2018-04-28 2020
Cairnterrier ACM 2005 11 09 2017-01-28 2021-01-30 2022
Ceskyterrier AKB 2007-05-09 2014-11-19 2019
Dandie dinmont terrier** ACM 2006-06-15 2020-04-15 2025
English toy terrier** LL 2007-05-09 2016-05-19 2021
Irish Glen of Imaal terrier AA 2007-10-31 Granskas* 2016-05-09 2018
Irish softcoated wheatenterrier ACM 2006-02-18 2017-01-28 2022
Irländsk terrier AKB 2005-09-06 2017-11-01 2014-02-18 2022
Jack russellterrier** AA 2006-02-18 2021-06-03 2026
Kerry blue terrier ACM 2007-03-08 2018-10-20 2017-06-12 2023
Lakelandterrier** ACM 2009-03-19 2018-10-20 2011- 2023
Manchesterterrier** LL 2006-04-26 2011
Miniatyrbullterrier AA 2016-02-17 2018-04-28 2020
Norfolkterrier UÅR 2005-02-12 2020-02-07 2020-12-09 2025
Norwichterrier AKB 2006-11-15 2020-11-27 2025
Parson russell terrier AKB 2005-09-06 2017-09-14 2020-05-20 2022
Rat terrier UÅR 2017-09-14 2017-09-14 2022
Sealyhamterrier ACM 2008-01-19 2017-09-14 2022
Silky terrier UÅR 2006-02-18 2021-06-03 2026*
Skotsk terrier ACM 2007-05-09 2017-11-01 2022
Skyeterrier** LL 2008-04-02 2020-02-07 2025
Släthårig foxterrier ACM 2005-11-09 2021-03-21 2026
Staffordshire bullterrier AA 2005-04-27 2020-09-22 2018-03-21 2025
Strävhårig foxterrier ACM 2005-09-06 2018-10-20 2010-12-02 2023
Tenterfield terrier** MS 2017
Terrier brasileiro AA 2010 03 18 2021-06-03* 2026*
Tysk jaktterrier ACM 2007-03-08 2015-05-20 2020
Welshterrier UÅR 2007-01-27 2019-02-17 2020-04-05 2024
West highland white terrier UÅR 2004-09-08  2016-05-19 2021
Yorkshireterrier AA 2005-09-06 2020-02-07 2025
SKKS RIKTLINJER FÖR AVELSRÅDGIVNING
 • att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla rasers specifika egenskaper.
 • att förmedla en god övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk avel och uppfödning.
 • att lämna information och råd i avelsfrågor, vilket ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram, djurskyddsförordning och djurhållningsföreskrifter.
 • att informera om innebörden av SKKs grundregler.
MiniatyrbullterrierTERRIERKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ SKA
 • följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor inom SKK genom att delta i utbildningar och konferenser i avelsfrågor.
 • vara en informationskanal gentemot rasklubbar och medlemmar bl.a. genom Terrierposten och hemsidan.
 • med hjälp av rasklubbarna samla information och erfarenheter kring avelsfrågor.
 • erbjuda kontakt med rasklubbars förtroendevalda och andra medlemmar i avelsfrågor.
 • anordna utbildning i avels- och uppfödarfrågor för rasklubbars förtroendevalda och andra medlemmar.
 • vid behov och i mån av tid delta vid rasklubbsmöten enligt överenskommelse med rasklubbarnas styrelser.
 • uppmärksamma de raser som inte har rasklubb (gäller raser som kan registreras i SKKs hundregister).
TERRIERKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ SKA ÅRLIGEN
 • ha kontakt med avelsansvariga i respektive rasklubb,
 • ta del av rasklubbars information t.ex. via klubb/raspublikationer, som kommit avelskommittén tillhanda, och hemsidor.
 • ta del av den statistik beträffande mentalbeskrivningar som finns tillgänglig i spindeldiagram.
 • ta del av terrierrasernas registreringssiffror.
 • uppdatera SKKs rasdata för samtliga terrierraser.
 • ta del av och medverka vid klubbarnas RAS-arbete.
 • hålla kontakt med jaktkommittén.
 • ta del av protokoll från exteriördomarkonferenser för terrier och om möjligt närvara vid dessa.
 • regelbundet förankra sitt arbete i Terrierklubbens styrelse samt, genom att föra minnesanteckningar, dokumentera sina möten.
 • inför Terrierfullmäktige upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande arbetsår. Utvärdering av RAS ska grunda sig på rasklubbarnas underlag och rapporter
ETISKA RIKTLINJER FÖR TERRIERKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ
 • Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer med hundens välfärd i fokus. Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med förtroendevalda och andra medlemmar.
 • ärenden ska handläggas genomtänkt, sakligt, korrekt och utifrån ett så fullständigt underlag som möjligt.
 • Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt såvida de inte bedöms som harmlösa.
LÄNKAR