Historik

Slatharig foxterrier

För att betona vikten av mentalitet som en mycket betydelsefull faktor i avelsarbetet beslutade Terrierklubbens styrelse 8-9 juli 2008 att tillsätta en MH-kommitté (MHK).

Målsättningen för MHK var bl.a. att arbeta för mentalt sunda terrierraser där rasernas ursprungliga mentala egenskaper bevaras samtidigt som det moderna samhällets krav på en välanpassad hund beaktas.

I syfte att ge rasklubbar, uppfödare och enskilda hundägare ökade möjligheter att mentalbeskriva sina hundar ansökte Terrierklubben om ett samarbetsavtal avseende Mentalbeskrivning Hund (MH) med Svenska Brukshundklubben (SBK) och fick ett sådant i mars 2009.

Alla rasklubbar rekommenderas av SKK att i den årliga utvärderingen av sina Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) göra en uppföljning, dokumentation och utvärdering av bl.a.. rasens mentalitet. Utöver rasspecifika funktionsprov t.ex. grytprov, viltspår m.m. bör en sådan utvärdering beakta för hunden i vardagen väsentliga beteenden i familjen och samhället.

Det enda officiella test som fram till 2012 funnits tillgängligt för en sådan utvärdering är SBKs MH. Terrierklubben arrangerade under åren 2009-2012 ett antal MH genom sina lokalklubbar. Utöver detta testas ett antal terrier vid lokala brukshundklubbar runt om i landet. Vissa uppfödare har under ganska många år beskrivit ett stort antal av sina hundar vid MH och använt testet som ett komplement i avelsarbetet för utvärdering av mentalitet.

I syfte att ta fram ett test som är bättre anpassat till alla hundraser än MH, vilken ursprungligen utarbetats för brukshundsraser, tillsatte SKK 2009 en projektgrupp bestående av Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius och Sophia Trenkle Nyberg. Efter mer än 2 års intensivt arbete godkändes SKKs nya bastest, Beteende-och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), av Kennelfullmäktige i september 2011.

Terrierklubben utsågs av SKK i nov. 2011 till auktoriserad arrangör av BPH. Under en provperiod från 2012-05-01 t.o.m. 2014-12-31, var Terrierklubbens BPH-bana förlagd till Bjuvs BK i Skåne. Under provperioden har över 1 000 hundar av olika raser genomfört BPH i Bjuv.

Från 2015-01-01 flyttas Terrierklubbens BPH-bana till Örkelljunga Utbildningscentrum Hund och verksamheten vid Bjuvs BK upphör därmed helt. Det innebär att Terrierklubben enbart arrangerar BPH i fortsättningen. MH-verksamheten upphör helt i Terrierklubbens regi. BPH ger en bättre dokumentation och mycket utförligare redovisning av hundarnas beteende än MH.

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben