Nyheter & aktiviteter finns på NSTRs facebook-sida →

Under SvTeKs verksamhetsår 2007/2008 påbörjades ett projekt av utbildnings- och avelskommittéerna. Motivet var att undersöka intresset, hos de rasklubbar som ansågs vara aktuella, att ingå i en verksamhet som skulle värna om de numerärt små terrierraserna. Gensvaret blev mycket stort från de aktuella rasklubbarnas sida och efter de givande arrangemangen, en konferenshelg i november 2007 och en gemensam rasklubbsmonter på My Dog i januari 2008, var alla inblandade mycket intresserade av en fortsättning.

Manchesterterrier
Manchesterterrier

Resultatet blev en ny kommitté inom SvTeK fr o m verksamhetsåret 2008/2009, Kommittén för numerärt små terrierraser eller NSTK till vardags. Vår stora förhoppning var att detta skulle bli ett forum att vända sig till, och arbeta med, och igenom, för alla rasklubbar inom denna konstellation. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är marknadsföringsfrågor, praktiskt samarbete mellan klubbarna och avels/uppfödarfrågor.

Från och med 2018 har kommittén omvandlats till Arbetsgruppen för numerärt små terrierraser, NSTR, med en sammankallande och ambitionen är att ledamöterna ska återfinnas i flera kommittéer för att bevaka de numerärt små terrierrasernas intressen i avels-, förenings- och informations-och PR-frågor.

NSTRs LEDAMÖTER 2020-22

Felicia Lejdbrandt (sammankallande) tel. 073- 530 49 47
nstr@terrierklubben.se
DOKUMENT


Visa NSTR-Uppfödare Sverige på en större karta

Medlemsraser

Till de numerärt små terrierraserna, räknar man dem som har runt 50 registreringar per år eller färre, utslaget med ett genomsnitt på aktuell tioårsperiod . Vilket betyder att urvalet av raser utifrån registreringssiffrorna kan ändras år från år. Detta visar vilka raser som kan ingå i NSTK-gruppen.

Ras Genomsnittsregistreringar 2012
Tenterfield terrier 5,5
Skye terrier 11,3
Irish Glen of Imaal terrier 11,4
English Toy terrier 13,3
Sealyhamterrier 15,6
Ceskyterrier 17
Manchester terrier 18,2
Lakelandterrier 22,4
Silkyterrier 24,3
Terrier Brasileiro 24,5
Dandie Dinmont terrier 33,7
Welshterrier 37,2
Miniatyrbullterrier 39,3
Kerry Blue terrier 44,1
Värdet efter rasnamnet, anger snittregistreringen på aktuell tioårsperiod, 2003-2013 Källa: SKK-Avelsdata

 

Irish glen of imaal terrier
Irish glen of imaal terrier

De aktuella raserna inbjuds varje år att medverka i gruppen, då gruppen bygger på ett frivilligt medlemskap. Ifall en ras väljer att inte delta, ändras gruppens medlemmar för tillfället. Man är dock alltid välkommen åter, vid ett ökat behov av samarbete.
Avsikten är att de klubbar som väljer att medverka i gruppen, också ska vilja vara aktiva i arbetet. Raserna Nihon Teria samt American Toy Fox terrier har ännu inga registrerade kullar i Sverige och finns därmed inte med på denna lista.

MÅL

  • Starta upp och uppmuntra till ett ökat samarbete och genomföranden av gemensamma projekt, i synnerhet inom avelsfrågor och marknadsföring. T ex att löpande samordna gemensamma uppfödarmöten, utställningar eller andra typer av tunga ekonomiska eller resurskrävande aktiviteter.
  • Introducera arbetsrutiner mellan klubbarna som är gångbara när det gäller att kunna arbeta utifrån aspekten, att genomföra projekt i mesta mån utifrån geografisk synvinkel.
  • Att kommittén dessutom blir ett tyngre verktyg att arbeta med för att uppnå olika mål, för dessa klubbar, i takt med de ökade krav som idag ställs både på klubbar och uppfödare.
  • Vi vill därtill kunna vara en bra gemensam plattform, för att lättare kunna nå ut tillsammans, och informera allmänheten och övriga inom hundorganisationen, om de unika raser som ingår i NSTK.
  • Vi vill verka för att, utveckla ett långsiktigt och givande samarbete mellan dessa numerärt små raser, med kontinuitet i dessa ovan nämnda uppgifter.
SAMMANSÄTTNING & MANDATTID

Sammankallande och ledamöter utses årligen av SvTeKs huvudstyrelse. En kontaktperson från varje deltagande ras, utses av respektive rasklubb. Mandattiden följer SvTeKs verksamhetsår.

ARBETSRUTINER

En kontaktperson från aktuella raser kommer att finnas, som länk till kommittén. Dessa representanter utses av respektive medverkande rasklubb eller motsvarande. Kontaktpersonerna används som vidarebefordrande och fördragande till respektive klubb. Vår förhoppning är att på detta vis öka och förenkla förutsättningarna när det gäller vårt arbete.